S. 1 (2013)

Mục lục

Bài viết

Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở khu vực Bắc miền Trung: ý tưởng tiếp cận và gợi ý chính sách Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Ngoạn, Hà Huy Ngọc 3
Phân vùng chức năng môi trường phục vụ quản lý lãnh thổ Móng Cái Tóm tắt PDF
Trần Thị Tuyết 12
Sự phát triển các tiểu vùng kinh tế tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Dinh Trọng Thu 18
Dánh giá hiện trạng và dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Lương Thị Mai Ly, Phạm Minh Chinh 25
Sản xuất sạch hơn với phát triển bền vững trong xu thế toàn cầu và ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thành Ý 31
Bảo vệ và phát triển rừng gắn với sinh kế bền vững cho người dân ở Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Lê Thu Quỳnh 37
Thích ứng với biến đổi khí hậu: nhìn từ góc độ cộng đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Thảo, Phạm Thị Cẩm Vân 45
Xu hướng giá và sự khan hiếm tài nguyên khoáng sản Tóm tắt PDF
Lại Văn Mạnh 54
Summaries in English Tóm tắt PDF
Tòa Soạn 59