Tạp chí Lý luận Chính trị

Tạp chí của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Ảnh trang chủ tạp chí

S. 6 (2013)

Mục lục

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tóm tắt PDF
Lưu Văn Sùng 3-7
C.Mác và Ph.Ăngghen bàn về cơ sở tồn tại và biến đổi của tôn giáo PDF
Nguyễn Phú Lợi 8-12
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ PDF
Nguyễn Thị Kim Dung 13-15
Một số quan điểm về giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh PDF
Trịnh Thanh Trà 16-20

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Góp ý kiến sửa đổi quy định về Nhà nước PDF
Trương Thị Hồng Hà 21-23
Về mô hình tổ chức Nhà nước và Quốc hội Tóm tắt PDF
Phạm Văn Chúc 24-28

Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

Thực trạng giai cấp công nhân hiện nay PDF
Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Tú Hoa 29-34
Trách nhiệm xã hội của trí thức Nho giáo Việt Nam xưa PDF
Phạm Văn Đức, Nguyễn Tài Đông 35-39
Ý nghĩa lịch sử và giá trị bền vững của Đề cương văn hoá Việt Nam PDF PDF
Phùng Văn Thiết 40-43
Cơ sở của mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân PDF
Dương Trung Ý 44-49
Chính sách hỗ trợ sinh viên - những vấn đề đặt ra hiện nay PDF PDF
Phùng Văn Hiền 50-55
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong kinh tế thị trường PDF
Hà Thị Nguyệt Thu 56-61
Thực trạng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của thanh niên đô thị nước ta PDF
Trần Kim Cúc 62-66
Thu nhập của nông dân bị tách biệt xã hội về kinh tế - thực trạng và khuyến nghị PDF
Nguyễn Thị Lệ Thuý, Bùi Thị Hồng Việt, Mai Ngọc Anh 67-70
Phát triển kinh tế hộ gia đình trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Hồng hiện nay PDF
Đỗ Văn Quân 71-76
Đảng bộ Thanh Hoá tăng cường lãnh đạo đối với tổ chức Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới PDF
Lê Thị Hà 77-80
Về công tác xây dựng Đảng ở Tây Nguyên PDF
Nguyễn Thị Tâm 81-84

Diễn đàn giáo dục lý luận và đấu tranh tư tưởng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có phải là một tổ chức chính trị có tính xã hội? PDF
Vũ Thị Loan 85-88

Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài

Sự thay đổi chính sách "Từ quốc hữu hoá đến thị trường hoá" đất đai ở Trung Quốc PDF
Nguyễn Minh Hoàn 89-93
Các đảng dân chủ xã hội - những thách thức và nỗ lực trong đầu thế kỷ XXI PDF
Bùi Việt Hương, Nguyễn Thi Ưng 94-99

Tin khác

Tóm tắt một số bài PDF
* * 100-101