Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về tính chất của mối quan hệ cú pháp giữa thành tố nguyên nhân và thành tố kết quả trong câu ghép nhân quả

NGUYỄN VĂN LỘC, NGUYỄN THỊ THU HÀ

Tóm tắt


    Bài viết nêu một số ý kiến trao đổi với mục đích góp phần làm rõ hơn tính chất của mối quan hệ cú pháp giữa thành tố nguyên nhân và thành tố kết quả trong câu nhân quả trong tiếng Việt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống