Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghĩa tình thái đạo lí của câu trong các văn bản văn học giảng dạy ở trường Trung học phổ thông

NGUYỄN THỊ NHUNG

Tóm tắt


    Bài viết tập trung mô tả 4 sắc thái nghĩa tình thái đạo lí để từ đó rút ra một số kết luận về nghĩa tình thái đạo lí của câu tiếng Việt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống