Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng lí thuyết từ tiền giả định đến hàm ý ngữ dụng giải mã các tác phẩm văn học

NGUYỄN DIỆU THƯƠNG

Tóm tắt


    Các tác giả bài viết vận dụng lí thuyết từ tiền giả định đến hàm ý ngữ dụng  để lí giải các tác phẩm văn học (chủ yếu là các tác phẩm được giảng dạy trong chương trình phổ thông). Các tác phẩm này được trình bày theo các giai đoạn văn học: văn học dân gian, văn học trung đại và văn học hiện đại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống