Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài nét về sự tương đồng trong ẩn dụ từ vựng có thành tố phụ là từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người

NGUYỄN HOÀNG LINH

Tóm tắt


   Trong phạm vi bài viết này, các tác giả bước đầu tìm hiểu một số kiểu tương đồng của ẩn dụ từ vựng có từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người ở vị trí phụ (trong các từ điển). Qua đó, giúp người đọc hiểu hơn về đặc điểm của các ẩn dụ từ vựng có chứa từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống