Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới công tác đào tạo ở trường đại học Thủ Dầu Một - Mấy nhận thức và giải pháp thực tiễn

Nguyễn Văn Hiệp

Tóm tắt


Trong hơn hai năm khởi đầu thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bình Dương, công tác đào tạo tại Trường Đại học Thủ Dầu Một đã và đang chuyển biến tích cực. Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ được hoàn thiện; công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lí đi dần vào nề nếp. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới giáo dục đại học của Đảng, Nhà nước, của ngành giáo dục, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã và đang nỗ lực tạo bước phát triển cơ bản về quy mô, chất lượng, hiệu quả, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433