Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trò chơi đóng vai có chủ đề - Con đường thuận lợi nhất để rèn kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ

Vũ Thị Nhân

Tóm tắt


Kĩ năng hoạt động nhóm giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách, tạo cơ hội để trẻ được chơi, phát triển trí tuệ và hình thành kĩ năng xã hội sau này. Những kĩ năng hoạt động nhóm cần hình thành ở trẻ gồm: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phân công công việc hợp lí, lắng nghe, phối hợp... Con đường thuận lợi nhất để rèn kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ là các trò chơi đóng vai theo chủ đề. Chúng ta cần nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống để tìm ra những biện pháp hiệu quả đối với việc hình thành và củng cố kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433